Departament Spraw Obywatelskich - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Spraw Obywatelskich

Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy:
 

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem: 

a) merytorycznym nad ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych, 

b) merytorycznym nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imienia i nazwiska, w tym przeprowadzanie kontroli wojewodów w tych obszarach, 

c) zwierzchnim nad sprawami paszportów i paszportów tymczasowych, w tym przeprowadzanie kontroli w organach paszportowych; 

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, meldunkowych, dowodów osobistych, dokumentów paszportowych oraz udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz RDO; 

3) reprezentowanie Ministra w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach prowadzonych przez Departament; 

4) wydawanie paszportów w imieniu Ministra; 

5) udostępnianie danych z CEWiUDP; 

6) nadzór Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych jednostkowych z rejestru PESEL oraz wydawaniem zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych w rejestrze PESEL danych, w tym przeprowadzanie kontroli; 

7) opiniowanie pod względem formalno-prawnym wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnienie danych z rejestru PESEL w trybie teletransmisji, w trybie teletransmisji w drodze weryfikacji, jak również w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej oraz z RDO w trybie pełnej teletransmisji danych lub ograniczonej teletransmisji danych, a także wydawanie rozstrzygnięć o przyznaniu lub odmowie przyznania dostępu; 

8) kontrola podmiotów korzystających z dostępu do danych: 

a) zgromadzonych w rejestrze PESEL w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

b) zgromadzonych w RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych w zakresie spełniania przez te podmioty warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

- przy udziale Departamentu Ewidencji Państwowych w tym zakresie; 

9) prowadzenie spraw związanych z: 

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych, 

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej, 

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich, 

d) współpracą z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży; 

10) współdziałanie z Departamentem Ewidencji Państwowych w zakresie:

a) prac nad rozwojem rejestru PESEL, RDO, CEWiUDP i RSC, 

b) realizacji projektów informatycznych z obszaru działania Departamentu;

11) szkolenie konsulów RP z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wydawania dokumentów paszportowych; 

12) zapewnianie kierownikom urzędów stanu cywilnego blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo; 

13) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia; 

14) zaopatrywanie organów uprawnionych do nakładania mandatów w bloczki mandatów karnych; 

15) prowadzenie spraw wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; 

16) prowadzenie spraw wynikających z art. 25 i art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy; 

17) współpraca z Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego; 

18) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w obszarze związanym z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, paszportami i rejestracją stanu cywilnego, w tym udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz opracowywanie opinii i stanowisk do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii Europejskiej.

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne Departamentu

  • Wydział Paszportów
  • Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  • Wydział Rejestracji Stan Cywilnego
  • Wydział Udostępniania Informacji
  • Wydział Prawny

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2007
Data modyfikacji : 23.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Pirogowicz
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry