Departament Kontroli, Skarg i Wniosków - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Do zakresu działania Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków należy:

 1. prowadzenie kontroli:
  1.  w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 13a pkt 9, § 17a pkt 6 lit. b, § 18 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 6, § 20 pkt 2 i 8 oraz § 21 pkt 3  regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz.3, z późn.zm.)
  2. w organach  i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez organy, o których mowaw lit. a;
 2. prowadzenie kontroli udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji pod względem  legalności i oszczędności wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu   Ministra na zadania zlecone oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji księgowej;
 3. opracowywanie rocznego planu kontroli Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji tego planu;
 4. koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki właściwe w sprawach kontroli w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego  nadzorowanych;
 5. analiza i ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez: 
  1. komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w sprawach kontroli oraz 
  2. organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
 6. prowadzenie spraw związanych z: 
  1. rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków lub petycji wpływających do Ministerstwa, 
  2. załatwianiem skarg na komórki organizacyjne Ministerstwa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3, 
  3. załatwianiem wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa, 
  4. obsługą przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Ministra lub wyznaczonych przez niego zastępców, 
  5. nadzorem nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków lub petycji przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
 7. współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
 8. koordynacja spraw kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową;
 9. prowadzenie monitoringu spraw dotyczących zjawisk związanych z przestępstwami z nienawiści, których podłożem jest rasizm, ksenofobia czy nietolerancja, a także podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom;
 10. współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, innymi organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, ksenofobii i nietolerancji;
 11. uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści;
 12. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez Policję i Straż Graniczną działań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 13. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Policją i Strażą Graniczną w zakresie przekazywania Niezależnej Instytucji Badającej Niewłaściwe Zachowania Policji skarg i informacji pozaskargowych na te służby;
 14. zastępstwo procesowe Ministra - na podstawie upoważnienia - w sprawach pozostających we właściwości Departamentu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami;
 15. zapewnienie wykonywania zadań przez Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie poprzez gromadzenie danych i informacji w zakresie zdarzeń korupcyjnych lub podejrzeń takich zdarzeń i przeciwdziałania tym zdarzeniom;
 16. wsparcie merytoryczne Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie realizacji zadań wynikających z zarządzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 9;
 17. prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi; 
 18. zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.
 

Wewnętrzne komórki organizacyjne Departamentu:

 • Wydział I Kontroli;
 • Wydział II Kontroli;
 • Wydział Analiz i Programowania Kontroli;
 • Wydział Koordynacji i Organizacji Kontroli;
 • Wydział Skarg i Wniosków;
 • Zespół Audytu Wewnętrznego;
 • Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka;

Metryczka

Data publikacji : 11.05.2011
Data modyfikacji : 03.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry