Piątek, 25 lipca 2014, data aktualizacji serwisu: 25.07.2014
Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej BIP.GOV.PL
Serwis odwiedziło:
24.887.081 osób

Departament Kontroli, Skarg i Wniosków

Do zakresu działania Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków należy:

 1.   prowadzenie kontroli:
  1. w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,
  2. w organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych przez organy, o których mowa w lit. a;
 2. opracowywanie rocznego planu kontroli Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji tego planu;
 3. prowadzenie kontroli udzielania, wykorzystania i rozliczania dotacji pod względem legalności i oszczędności wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Ministra na zadania zlecone oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji księgowej;
 4. koordynacja kontroli prowadzonych przez komórki właściwe w sprawach kontroli w organach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 5. analiza i ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez: 
  1. komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w sprawach kontroli oraz 
  2. organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
 6. prowadzenie spraw związanych z: 
  1. rozpatrywaniem i załatwianiem skarg, wniosków lub petycji wpływających do Ministerstwa, 
  2. załatwianiem skarg na komórki organizacyjne Ministerstwa, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 3, 
  3. załatwianiem wniosków dotyczących komórek organizacyjnych Ministerstwa, 
  4. obsługą przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków lub petycji przez Ministra lub wyznaczonych przez niego zastępców, 
  5. nadzorem nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg, wniosków lub petycji przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;
 7. współpraca z organami kontroli upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w Ministerstwie, w tym koordynowanie udzielania odpowiedzi i monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;
 8. koordynacja spraw kierowanych do Ministerstwa w związku z realizowaną zawodową działalnością lobbingową;
 9. prowadzenie monitoringu spraw dotyczących zjawisk związanych z przestępstwami z nienawiści, których podłożem jest rasizm, ksenofobia czy nietolerancja, a także podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom;
 10. współpraca z organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, innymi organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, ksenofobii i nietolerancji;
 11. uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się zwalczaniem i przeciwdziałaniem przestępstwom z nienawiści;
 12. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem przez Policję i Straż Graniczną działań wynikających z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
 13. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Policją i Strażą Graniczną w zakresie przekazywania Niezależnej Instytucji Badającej Niewłaściwe Zachowania Policji skarg i informacji pozaskargowych na te służby;
 14. zastępstwo procesowe Ministra - na podstawie upoważnienia - w sprawach pozostających we właściwości Departamentu przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi i innymi organami;
 15. zapewnienie wykonywania zadań przez Pełnomocnika do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie poprzez gromadzenie danych i informacji w zakresie zdarzeń korupcyjnych lub podejrzeń takich zdarzeń i przeciwdziałania tym zdarzeniom.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.
 

Wewnętrzne komórki organizacyjne Departamentu:

 • Wydział I Kontroli;
 • Wydział II Kontroli;
 • Wydział Analiz i Programowania Kontroli;
 • Wydział Koordynacji i Organizacji Kontroli;
 • Wydział Skarg i Wniosków;
 • Zespół Audytu Wewnętrznego;
 • Zespół do Spraw Ochrony Praw Człowieka;


Autor:

Osoba publikująca: Marcin Czarnecki vel Sarnecki
Wydział Komunikacji

Statystyka strony: 9728 wizyt
WAI
POCKET PC