Departament Ewidencji Państwowych - Biuletyn Informacji Publicznej MSW

Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Ewidencji Państwowych

Departament Ewidencji Państwowych

Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy: 

1)  prowadzenie i rozwój: 

a)  centralnej ewidencji pojazdów (CEP), 

b)  centralnej ewidencji kierowców (CEK), 

c)  zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego, 

d)  ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO), 

e)  centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP); 

2)  prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z: 

a)  nadawaniem i zmianą numerów PESEL, 

b)  udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki; 

3)  prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra; 

4)  wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8; 

5)  przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych: 

a)  za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie z art. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

b)  w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, 

- po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d; 

6)  przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów; 

7)  sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych; 

8)  opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 

9)  udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych; 

10)  prowadzenie spraw wynikających z art. 6 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej; 

11)  zarządzanie portfelem programów i projektów w zakresie nadzoru i monitorowania działań związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów i usług teleinformatycznych; 

12)  zarządzanie projektem pn. „projekt pl.ID” dofinansowanym w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w zakresie: 

a)  rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji przedsięwzięcia, 

b)  nadzoru i monitorowania realizacji projektu w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności; 

13)  udział w prowadzeniu spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie: 

a)  sprawdzania, czy Krajowy System Informatyczny (KSI) spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, 

b)  przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu, 

c)  przygotowywania - na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego (KSI) - opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny (KSI) wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 

14)  zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra; 

15)  prowadzenie spraw związanych z: 

a)  opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych, 

b)  koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej, 

c)  koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich; 

16)  prowadzenie spraw związanych z usługami specjalnymi w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, o których mowa w § 13a pkt 1, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi; 

17)  prowadzenie bazy wiedzy z zakresu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, obejmującej repozytorium standardów, procedur i instrukcji, w zakresie zarządzania projektami i usługami; 

18)  koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii związanej z budowaniem portfela programów i projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz budowania katalogu usług informatycznych na użytek obywateli, administracji i przedsiębiorców; 

19)  prowadzenie spraw z zakresu monitorowania projektów oraz usług informatycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych; 

20)  prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w szczególności w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży, z zarządzaniem operacyjnym Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości - Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) oraz integracji polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA we współpracy z Departamentem Teleinformatyki i w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich; 

21)  nadzór nad realizacją projektów informatycznych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane; 

22)  zarządzanie projektami informatycznymi dotyczącymi rozwoju rejestrów państwowych, w tym finansowanych ze środków unijnych; 

23)  obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym; 

24)  prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych – pozostających we właściwości Ministra, w tym tworzenie formularzy elektronicznych umożliwiających wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

25)  obsługa spraw związanych z udziałem Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w tym koordynacja przygotowywania opinii dotyczących dokumentów na posiedzenia Komitetu; 

26)  zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych; 

27)  prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad: 

a)  Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e, 

b)  Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu; 

28)  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.

 

Wydziały:

  • Wydział Utrzymania i Rozwoju Ewidencji;
  • Wydział Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencyjnych;
  • Wydział Udostępniania Danych;
  • Wydział Analityczno-Prawny;
  • Wydział Nadzoru i Obsługi Finansowej;
  • Wydział Rozwoju pl.ID i Wsparcia Projektów;
  • Wydział Obsługi i Monitoringu;
  • Zespół do Spraw Legalizacji.

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2013
Data modyfikacji : 22.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry