Departament Ewidencji Państwowych - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Departament Ewidencji Państwowych

Departament Ewidencji Państwowych

Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy: 

1)     prowadzenie i rozwój: 

a)  centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP”, 

b)  centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „CEK”, 

c)  rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej „rejestrem PESEL” – jako rejestru referencyjnego, 

d)  Rejestru Dowodów Osobistych, zwanego dalej „RDO”, 

e)  centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwanej dalej „CEWiUDP”,

f) Rejestru Stanu Cywilnego, zwanego dalej „RSC”;

2) prowadzenie wykazu unieważnionych dowodów osobistych zawierającego serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych;

3)  prowadzenie spraw związanych z nadaniem i zmianą numeru PESEL; 

4) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

5) prowadzenie spraw związanych z poprawą jakości danych gromadzonych w rejestrach centralnych prowadzonych przez Ministra oraz opracowanie w tym zakresie koncepcji o charakterze strategicznym;

6)  prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra; 

7) wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem spraw z tego zakresu prowadzonych przez Biuro Administracyjno-Finansowe.

8)  przekazywanie danych: 

a) z rejestru PESEL: 

- za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia przez Departament Spraw Obywatelskich, 

- za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia przez Departament Spraw Obywatelskich, 

- w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia przez Departament Spraw Obywatelskich, 

b) z RDO w trybie: 

- pełnej teletransmisji danych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia przez Departament Spraw Obywatelskich, 

- ograniczonej teletransmisji danych zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia przez Departament Spraw Obywatelskich, 

9)  przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów; 

10)  sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych; 

11)  opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnienie danych: 

a) z rejestru PESEL – za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty wymagań określonych w art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

b) z RDO – w trybie pełnej lub ograniczonej teletransmisji danych w zakresie spełnienia przez te podmioty wymagań określonych odpowiednio w art. 66 ust. 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; 

 12)  udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych: 

a) zgromadzonych w rejestrze PESEL w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

b) zgromadzonych w RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych w zakresie spełniania przez te podmioty warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

 13)  prowadzenie spraw wynikających z art. 6 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady   (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej; 

14)  zarządzanie portfelem programów i projektów w zakresie nadzoru i monitorowania działań związanych z budową, rozwojem i eksploatacją systemów i usług teleinformatycznych; 

15)  zarządzanie projektem pn. „projekt pl.ID” dofinansowanym w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w zakresie: 

a)  rozliczania i certyfikacji wydatków ponoszonych w toku realizacji przedsięwzięcia, 

b)  nadzoru i monitorowania realizacji projektu w zakresie właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie zgodności z zakresem rzeczowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności; 

16)  zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, pozostających we właściwości Ministra; 

17)  prowadzenie spraw związanych z usługami specjalnymi w rejestrach państwowych będących w kompetencji Ministra, o których mowa w pkt 1, w tym implementacją i funkcjonowaniem systemów specjalnych oraz współpraca w tym zakresie z podmiotami uprawnionymi; 

18)  prowadzenie bazy wiedzy z zakresu projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, obejmującej repozytorium standardów, procedur i instrukcji, w zakresie zarządzania projektami i usługami; 

19)  koordynowanie działań w zakresie tworzenia strategii związanej z budowaniem portfela programów i projektów informatycznych realizowanych w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz budowania katalogu usług informatycznych na użytek obywateli, administracji i przedsiębiorców; 

20)  prowadzenie spraw z zakresu monitorowania projektów oraz usług informatycznych realizowanych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych; 

21)  nadzór nad realizacją projektów informatycznych prowadzonych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane; 

22)  zarządzanie projektami informatycznymi dotyczącymi rozwoju rejestrów państwowych, w tym finansowanych ze środków unijnych; 

23)  obsługa spraw związanych z udziałem Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w tym koordynacja przygotowywania opinii dotyczących dokumentów na posiedzenia Komitetu; 

24) obsługa spraw związanych z udziałem Ministra w pracach Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych;

25)  zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych; 

26)  prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad: 

a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z wyłączeniem spraw z tego zakresu prowadzonych przez Departament Spraw Obywatelskich, 

b)  Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu; 

27)  prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Ministra nadzoru właścicielskiego nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne Departamentu

  • Wydział Utrzymania i Rozwoju Ewidencji
  • Wydział Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencyjnych
  • Wydział Udostępniania Danych
  • Wydział Analityczno-Prawny
  • Wydział Nadzoru i Obsługi Finansowej
  • Wydział Rozwoju pl.ID i Wsparcia Projektów
  • Zespół do Spraw Legalizacji

Metryczka

Data publikacji : 15.01.2013
Data modyfikacji : 23.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry