Piątek, 25 lipca 2014, data aktualizacji serwisu: 23.07.2014
Biuletyn Informacji Publicznej MSW
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej BIP.GOV.PL
Serwis odwiedziło:
24.874.701 osób

Departament Ewidencji Państwowych

Departament Ewidencji Państwowych

Do zakresu działania Departamentu Ewidencji Państwowych należy:

 1. prowadzenie i rozwój:
  1. centralnej ewidencji pojazdów (CEP),
  2. centralnej ewidencji kierowców (CEK),
  3. zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – jako zbioru referencyjnego,
  4. ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (OEWiUDO),
  5. centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (CEWiUP);
 2. prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z:
  1. nadawaniem i zmianą numerów PESEL,
  2. udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;
 3. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem koncepcji integracji rejestrów państwowych pozostających w kompetencji Ministra;
 4. wykonywanie zadań dysponenta Funduszu Celowego - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz jego obsługa w zakresie realizacji zadań związanych z budową, rozwojem i funkcjonowaniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym współpraca z użytkownikami obu ewidencji, a także współpraca z Biurem Administracyjno-Finansowym w zakresie sprawozdawczości realizowanej przez organy i podmioty zobowiązane do przekazywania opłaty ewidencyjnej, z zastrzeżeniem § 22 pkt 8;
 5.  przekazywanie danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych:
  1. za pomocą urządzeń teletransmisji danych zgodnie z art. 44h ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
  2. w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 44h ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 •  po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 1 lit. d;
 1. przetwarzanie zbiorów danych powierzonych Ministrowi przez innych administratorów;
 2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania rejestrów publicznych, prowadzonych z zastosowaniem systemów teleinformatycznych na szczeblu gminnym, wojewódzkim i krajowym dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych i dokumentów paszportowych;
 3. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 44h ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 4. udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych za pomocą udostępniania danych w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 44h ust. 2 pkt 1 lub ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 5. prowadzenie spraw wynikających z art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz.Urz.UE L 65/1 z 11.03.2011 r.) w zakresie weryfikacji deklaracji poparcia i poświadczania liczby ważnych deklaracji poparcia;
 6. zastępstwo procesowe Ministra przed sądami administracyjnymi w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad:
  1. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 1 lit. e,
  2. Centralnym Ośrodkiem Informatyki w zakresie usług wykonywanych na rzecz Departamentu.

Wydziały:

 • Wydział Utrzymania i Rozwoju Ewidencji,
 • Wydział Aktualizacji i Jakości Danych Ewidencyjnych,
 • Wydział Udostępniania Danych,
 • Wydział Analiz, Koordynacji i Obsługi Klientów Kluczowych,
 • Samodzielne Stanowiska do spraw Obsługi Administracyjnej.


Autor: Mateusz Kurzejewski

Osoba publikująca: Mateusz Kurzejewski
Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra

Statystyka strony: 9370 wizyt
WAI
POCKET PC