Wydział Modernizacji i Normalizacji - Wydziały - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Wydział Modernizacji i Normalizacji

Do zakresu działania Wydziału Modernizacji i Normalizacji należy:

 1. wykonywanie zadań wynikających z nadzoru Ministra nad realizacją „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011";
 2. sprawowanie nadzoru, w zakresie określonym przez Ministra, nad realizowanymi innymi programami i projektami zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. opiniowanie projektów budżetów, realizacji dochodów i wydatków oraz wniosków o przeniesienie środków finansowych w zakresie dotyczącym Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obrony cywilnej, Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego i opracowywanie innych informacji i materiałów w tym zakresie;
 4. koordynacja i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących systemu oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa:
  1. koordynacja prac dotyczących określenia szczegółowych wykazów wyrobów użytkowanych w formacjach bezpieczeństwa publicznego,
  2. prowadzenie postępowań w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia, zawieszenia albo cofnięcia akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB),
  3. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek badawczych oraz jednostek certyfikujących w zakresie prowadzenia przez te jednostki działań związanych z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa i ochrony przeciwpożarowej;
 5. współpraca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w sprawach normalizacji powszechnej, opiniowanie projektów Polskich Norm i aktów prawnych związanych z normalizacją oraz udział w komitetach technicznych i grupach roboczych do spraw normalizacji związanej z bezpieczeństwem państwa oraz obywateli;
 6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „Ministerstwem”, organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi oraz Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w sprawach normalizacji;
 7. prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;
 8. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z:
  1. przygotowaniem projektu podziału dotacji dla szkół wyższych udzielanych z części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych,
  2. opiniowaniem wniosków jednostek badawczo-rozwojowych oraz szkół wyższych na finansowanie ich podstawowej działalności statutowej, badań własnych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;
 9. przygotowywanie wniosków Ministra o przyznanie dotacji na badania własne szkół wyższych oraz wniosków i raportów dotyczących działalności wspomagającej badania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową;
 10. prowadzenie spraw związanych z zadaniami Ministra w zakresie zapewnienia realizacji przez administrację rządową obowiązków wynikających z „Wieloletniego programu promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014”;
 11. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Budżetu. 

Metryczka

Data publikacji : 03.04.2009
Data modyfikacji : 09.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Kurzejewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry